e-GEODEZJA

cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego

cel projektu: Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej.

beneficjenci: Lider Projektu – Powiat Jędrzejowski; Partnerzy – Powiat Buski, Powiat Kielecki, Powiat Pińczowski

W dniu 30 kwietnia 2018r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisano umowę dotyczącą dofinansowania z funduszy unijnych projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w partnerstwie, którego liderem jest Powiat Jędrzejowski. W imieniu Lidera Projektu umowę podpisali: Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek i Wicestarosta Janusz Grabek.

Projekt partnerski został złożony w ramach konkursu Osi Priorytetowej VII – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zakres prac realizowanych w czterech powiatach, obejmujących łącznie 43% obszaru Województwa Świętokrzyskiego, dotyczy modernizacji ewidencji gruntów, budowy i aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych. Projekt przewiduje również cyfryzację zasobów geodezyjnych powiatów, a także modernizację infrastruktury teleinformatycznej. Warto przypomnieć, że geodezyjne bazy danych są podstawą działania wszelkich systemów informacji przestrzennej, które z kolei są jednym z najważniejszych narzędzi, dla sprawnego działania i rozwoju gospodarki w nowoczesnych społeczeństwach.

W efekcie prac zostanie znacząco rozbudowana dostępność e-usług – specjalistycznych kanałów, umożliwiających za pośrednictwem Internetu przeglądanie baz danych, złożenie zlecenia/zamówienia, realizację płatności i automatyczne udostępnienie danych. Przy pomocy e-usług uzyskuje się niezbędne informacje, umożliwiające obrót nieruchomościami, przygotowanie i prowadzenie inwestycji na każdym etapie, zarządzanie kryzysowe, wykonywanie analiz statystycznych, optymalizacja oraz wspieranie działań administracji i wiele innych.

Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 32.765.101zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 27.850.335zł. Prace zostaną zakończone do końca roku 2022.

Wydziały geodezji w starostwach powiatowych Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat rozwijają system e-usług; w coraz większym zakresie, dla coraz większej liczby interesantów. Barierą rozwoju są przede wszystkim finanse – aktualizacja i rozbudowa geodezyjnych baz danych jest bardzo pracochłonna i kosztowna. Uzyskanie dofinansowania UE pozwoli na znaczącą rozbudowę systemu informacji przestrzennej, co z kolei usprawni działanie e-usług podnosząc ich jakość na wyższy poziom. Jednocześnie będzie możliwe powiększenie asortymentu udostępnionych dla społeczeństwa transakcji, realizowanych drogą elektroniczną. Z uwagi na swoją specyfikę, dotyczącą bezpośrednich i ważnych potrzeb mieszkańców i instytucji, rozwój e-usług jest efektem powszechnie oczekiwanym, niemal natychmiast dostrzeganym i pozytywnie odbieranym.