beneficjenci: Lider Projektu – Powiat Jędrzejowski;

Partnerzy – Powiat Buski, Powiat Kielecki, Powiat Pińczowski

cel projektu: Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych
w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa VII – „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”
Całkowita wartość projektu: 33 128 960,77 
w tym dofinansowanie ze środków UE: 27 794 586,48
Całkowita wartość projektu dla Lidera –Powiatu Jędrzejowskiego: 7 923 266,02
w tym dofinansowanie ze środków UE: 6 733 446,75

Zakres prac zrealizowanych w ramach projektu w czterech powiatach, obejmujących łącznie 43% obszaru Województwa Świętokrzyskiego, dotyczył modernizacji ewidencji gruntów
i budynków, aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenia bazy danych obiektów topograficznych. Projekt obejmował również cyfryzację zasobów geodezyjnych powiatów, a także modernizację infrastruktury teleinformatycznej. Warto przypomnieć, że geodezyjne bazy danych są podstawą działania wszelkich systemów informacji przestrzennej, które z kolei są jednym z najważniejszych narzędzi, dla sprawnego działania i rozwoju gospodarki w nowoczesnych społeczeństwach.

W efekcie prac znacząco rozbudowano dostępność e-usług – specjalistycznych kanałów, umożliwiających za pośrednictwem Internetu przeglądanie baz danych, złożenie zlecenia/zamówienia, realizację płatności i automatyczne udostępnienie danych. Przy pomocy e-usług uzyskuje się niezbędne informacje, umożliwiające obrót nieruchomościami, przygotowanie i prowadzenie inwestycji na każdym etapie, zarządzanie kryzysowe, wykonywanie analiz statystycznych, optymalizację oraz wspieranie działań administracji
i wiele innych. Z uwagi na swoją specyfikę, dotyczącą bezpośrednich i ważnych potrzeb mieszkańców i instytucji, rozwój e-usług jest efektem powszechnie oczekiwanym, niemal natychmiast dostrzeganym i pozytywnie odbieranym.

Prace w ramach projektu zostały zakończone 31 grudnia 2022 roku.