Dokumenty i pliki do pobrania

Wniosek o utworzenie indywidualnego konta dostępu do usług Systemu Informacji Przestrzennej

Załączniki wymagane do składanego wniosku, opisane są w punkcie III.3 Regulaminu.

 

Wypełniony i podpisany własnoręcznym podpisem wniosek – postać papierowa, należy wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami :
– przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,
– lub złożyć w Sekretariacie tut. Urzędu.

Wypełniony i opatrzony wniosek podpisem: kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym, w przypadku składania wniosku
w postaci elektronicznej, należy wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami (również opatrzonymi podpisem: kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym) przesłać poprzez:
– elektroniczną skrzynkę podawczą PEUP Urzędu,
– Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
– lub bezpośrednio na adres meilowy Administratora systemu, tj. uk@geo2602.pl

 

WAŻNA INFORMACJA, w przypadku składania wniosku o dostęp do geoportalu Jędrzejów jako podmiot świadczący USŁUGI GEODEZYJNE!
W sytuacji, gdy do wniosku o utworzenie indywidualnego konta dostępu do geoportalu Jędrzejów, dołączona jest poświadczona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień zawodowych innej osoby niż Wnioskodawca wskazany w sekcji C wniosku, należy w/w dokument opatrzyć klauzulą: „ Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich uprawnień zawodowych, w celu utworzenia indywidualnego konta dostępu do geoportalu Jędrzejów, dla Wykonawcy…”. Wymagamy aby taki dokument został poświadczony oraz podpisany w formie tożsamej z wnioskiem ( papierowej- podpis odręczny, elektronicznej- podpis: kwalifikowany, osobisty lub zaufany) przez „właściciela” uprawnień zawodowych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wnioskodawca otrzyma informację e-mail, umożliwiającą użytkowanie konta.

Warstwy wzorcowe w formacie TXT

Warstwy wzorcowe w formacie EwMapa

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie RODO* oraz ustawy o ochronie danych osobowych i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Jędrzejowski (dalej: my). Mamy siedzibę w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, kod pocztowy 28-300. Możesz z nami się skontaktować telefonicznie: 41 386-37-41 lub mailowo: powiat@powiatjedrzejow.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował przetwarzanie Twoich danych i możesz się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 41 386-37-41, lub za pomocą poczty elektronicznej – email: mariusz.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w związku z czynnościami w zakresie postępowania administracyjnego oraz archiwizacji dokumentacji związanych z tym postępowaniem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO* tj. na podstawie przepisów prawa wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i archiwizacji dokumentacji. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonać zakres naszych zobowiązań wobec Pani/Pana. Możemy przekazać Pani/Pana dane podmiotom na podstawie przepisów prawa. Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
Przysługuje Ci prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z wymogiem prawnym, a ich niepodanie może powodować brak realizacji celu przetwarzania.
*RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).