Procedury  obsługi  interesantów

Udzielenie ustnej informacji i udostępnienie do wglądu dokumentów
Wymagane dokumenty Wniosek, dokumenty własności i inne potwierdzające interes strony do uzyskania żądanych informacji. Osoby starające się o informację podmiotową z rejestru gruntów, nie posiadające wymaganych dokumentów własności dla nieruchomości muszą udowodnić swój interes prawny
Termin załatwienia Informacji o stanie ewidencyjnym udziela się niezwłocznie po zweryfikowaniu złożonych dokumentów

 

Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych, sądowych
Wymagane dokumenty Wniosek strony
Termin załatwienia do 7 dni

 

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków właścicielowi nieruchomości lub udostępnienie danych osobowych
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie wypisu z operatu ewidencji gruntów (dla właściciela), tytuł prawny do nieruchomości (np.: akt własności ziemi, lub akt notarialny albo wyciąg z księgi wieczystej). Osoby starające się o informację podmiotową z rejestru gruntów, nie posiadające wymaganych dokumentów własności dla nieruchomości, muszą udowodnić swój interes prawny
Termin załatwienia Wypis z rejestru gruntów wydawany jest niezwłocznie po zweryfikowaniu dowodu wpłaty
W przypadkach skomplikowanych wymagających dodatkowych czynności administracyjnych prowadzących do aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów okres oczekiwania może przedłużyć się do miesiąca lub dłużej

 

Wprowadzanie zmian przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów i budynków – z urzędu lub na wniosek strony
Wymagane dokumenty Wniosek strony o wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia oczekiwanej zmiany, w zależności od tego czego oczekiwana zmiana ma dotyczy np.: – tytuł własności nieruchomości: akt własności ziemi, akt notarialny lub aktualny wyciąg z Ksiąg Wieczystych – oryginały lub notarialne poświadczona kopia;
-dowód osobisty wraz z kopią lub aktualne zaświadczenie o zameldowaniu; – odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich poświadczeń spadkowych – oryginały lub notarialnie poświadczone kopie;
– odpisy prawomocnych orzeczeń sądu (a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – odpisy orzeczeń sądu) np. o: stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie, nabycia praw do spadku, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia, wydanie nieruchomości lub jej części, rozgraniczenie nieruchomości;
– odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część;
– dokumenty sporządzone przez geodetę uprawnionego (jak np.: Wykazy zmian danych ewidencyjnych, mapy) potwierdzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
– inne dokumenty.
Rodzaj dokumentu, jaki należy dołączyć do wniosku najlepiej uzgodnić z pracownikiem wydziału
Termin i sposób załatwienia zwykle do 30 dni lub dłużej w przypadku skomplikowanych spraw
Powyższe sprawy załatwiane są poprzez wprowadzenie oczekiwanej zmiany w drodze czynności materialno-technicznej lub poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

Udostępnienie dokumentów rzeczoznawcom majątkowym
Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości, legitymacja rzeczoznawcy majątkowego do wglądu
Termin załatwienia W dniu złożenia wniosku lub w terminie do dwóch dni roboczych od dnia złożenia wniosku

 

Udzielanie informacji – udostępnienie danych osobowych w formie pisma, zaświadczenia, wypisu dla sądów, urzędów lub osób prawnych
Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie danych osobowych lub wiosek o wydanie zaświadczenia, upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające interes prawny w pozyskania tych danych
Termin załatwienia W przypadkach spraw nieskomplikowanych do 30 dni, w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni

 

Wydawanie postanowień prostujących oczywiste omyłki w decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty Wniosek strony o sprostowanie pomyłki (imię, nazwisko, adres, informacja o jaką pomyłkę chodzi) ewentualnie dokumenty jak np.: dokument tożsamości, odpisy aktów urodzenia, akt własności ziemi
Termin i sposób załatwienia do 30 dni
Poprzez wydanie postanowienia

 

Klasyfikacja gleboznawcza gruntów
Wymagane dokumenty Indywidualny wniosek o wprowadzenie zmian w operacie z klasyfikacji gleboznawczej gruntów (imię, nazwisko, adres, dane dotyczące działki: numer i położenie, uzasadnienie czemu zasadne jest wprowadzenie w/w zmian), ew. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny
Termin i sposób załatwienia W przypadkach spraw nieskomplikowanych około 3 miesięcy, w sprawach skomplikowanych – dłużej
Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o projekt ustalenia klasyfikacji wykonany przez upoważnionego klasyfikatora (zwykle na koszt wnioskodawcy)

 

Odszkodowania za części nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
Wymagane dokumenty Indywidualny wniosek o wypłatę odszkodowania (imię, nazwisko, adres, dane dotyczące działki: numer i położenie) prawomocna decyzja Wojewody o nabyciu z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętej pod drogę – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, numer PESEL w przypadku osoby fizycznej lub REGON i pełne dane firmy
Termin załatwienia Do rozpatrzenia powyższej sprawy konieczne jest sporządzenie operatu szacunkowego, zatem termin załatwienia sprawy jest zależny od terminu wykonania przedmiotowej czynności oraz od dostępnych środków finansowych

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wymagane dokumenty Indywidualny wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (imię, nazwisko, adres, dane dot. działki: nr i jej położenie), akt notarialny o nabyciu prawa użytkowania wieczystego – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, aktualny wypis z rejestru gruntów – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie
Termin załatwienia Do prawidłowego rozpoznania sprawy niezbędne jest sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego. Termin załatwienia sprawy jest zależny od wykonania tych czynności i wynosi ok. 60 dni

 

Scalanie i wymiana gruntów
Wymagane dokumenty scalanie: na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
wymiana: zgodny wniosek właścicieli gruntów o wymianę gruntów a w przypadku gdy wymiana dotyczy gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych, tytuły prawne do nieruchomości: np.: akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie spadkowe, upoważnienie notarialne (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), wyciągi z ksiąg wieczystych
Termin i sposób załatwienia Załatwienie następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o operat sporządzony przez geodetów uprawnionych przy udziale uczestników scalenia lub wymiany
Powyższe sprawy należą do szczególnie skomplikowanych, czas załatwienia jest zależny od czasu wykonania szeregu czynności geodezyjnych, administracyjnych oraz od posiadanych środków finansowych i mogą trwać nawet kilka lat

 

Uwłaszczenia rolników działkami dożywotniego użytkowania oraz działkami siedliskowymi
Wymagane dokumenty Indywidualny wniosek o uwłaszczenie (imię, nazwisko, adres oraz dane dotyczące przedmiotowej działki: nr i jej położenie), akt własności ziemi – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, decyzja o przyjęciu gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie
Termin załatwienia W przypadkach spraw nieskomplikowanych do 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni

 

Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
Wymagane dokumenty Wniosek byłego właściciela nieruchomości lub jego następców prawnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. (Imię, nazwisko, adres, dane działki: nr i jej położenie), pierwotny tytuł własności (Akt Własności Ziemi lub Akt Notarialny w zależności od dokumentu, którym nieruchomość została nabyta) – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, decyzja o przejęciu nieruchomości na Skarb Państwa – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie postanowienie sądowe o nabyciu praw do spadku – w przypadku spadkobiercy byłego właściciela – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie
Termin załatwienia W przypadkach spraw nieskomplikowanych do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych wymagających szczegółowego rozpoznania, uzupełnienia dokumentacji lub wykonania dodatkowych prac geodezyjnych termin załatwienia sprawy jest zależny od czasu wykonania dodatkowych czynności

 

Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac geodezyjnych lub osobom fizycznym i prawnym
Wymagane dokumenty W przypadku jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszenia roboty należy przedłożyć do wglądu świadectwo uprawnień geodezyjnych wydanych w zakresie zgłaszanego asortymentu robót geodezyjnych oraz wniosek (zgłoszenie pracy geodezyjnej) o wydanie dokumentów z zasobu dla roboty geodezyjnej podlegającej zgłoszeniu lub wniosek (zlecenie wykorzystania) o wydanie dokumentów z zasobu dla roboty geodezyjnej nie podlegającej zgłoszeniu
W przypadku osób fizycznych i prawnych informacji o stanie ewidencyjnym udziela się niezwłocznie (lub termin ustalany jest z wnioskodawcą) po zweryfikowaniu złożonych dokumentów, dokonaniu opłaty
Termin załatwienia W przypadku wykonawstwa jednostek geodezyjnych odpowiedź na zgłoszenie i wydanie materiałów geodezyjnych następuje w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia roboty
W przypadku osób fizycznych i prawnych informacji o stanie ewidencyjnym udziela się niezwłocznie po zweryfikowaniu złożonych dokumentów

 

Uzgodnienie bezkolizyjnego przebiegu inwestycji
Wymagane dokumenty Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (ewentualnie przyłączy) wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta oraz w zależności od projektowanej infrastruktury inne dodatkowe dokumenty jak np.: warunki techniczne, dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w przypadku gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, doręcza się go staroście w co najmniej dwóch egzemplarzach;
przed złożeniem wniosku najlepiej ustalić z przewodniczącym narad koordynacyjnych załączniki do wniosku
Termin i sposób załatwienia Uzgodnienia dokonywane są na naradach koordynacyjnych w wyznaczonych terminach – zwykle w co drugą środę miesiąca

 

Uzyskanie dostępu do systemu informacji przestrzennej
Wymagane dokumenty Wnioskodawca składa osobiście wypełniony wniosek o utworzenie konta w systemie informacji przestrzennej. Formularz o treści zależnej od zakresu uprawnień jest dostępny w pok.28, I piętro. Do wypełnienia niezbędna jest pieczęć firmowa Wnioskodawcy. Przydzielony zakres uprawnień i wynikająca stąd odpowiedzialność dotyczy zawsze osoby Wnioskodawcy a nie firmy, którą reprezentuje!
Termin i sposób załatwienia W dniu złożenia wniosku, pod warunkiem spełnienie warunków formalnych i akceptacji przez Naczelnika Wydziału.