Regulamin korzystania z usług Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Jędrzejowskiego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Jędrzejowskiego nr 43/2023 z dnia 10.08.2023r.


DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:
Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej geo.jedrzejow.pl/informacja-przestrzenna/
System Informacji Przestrzennej Powiatu Jędrzejowskiego, zwany dalej „geoportalem”– utworzony i utrzy-mywany przez Starostę Jędrzejowskiego, jako punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 214), w pełnym zakre-sie tematycznym i terytorialnym, jaki jest dostępny pod adresem internetowym geo.jedrzejow.pl/informacja-przestrzenna/
Część publiczna geoportalu – usługi i informacje dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie.
Część niepubliczna geoportalu – usługi i informacje dostępne bezpłatnie lub odpłatnie podmiotom uprawnio-nym, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów i określonych w niniejszym regulaminie.
Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej zbiory danych przestrzennych odnoszące się do terytorium Powiatu Jędrzejowskiego lub z nim powiązane.
Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego, które stanowi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, gromadzony i przechowywany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [PODGiK] Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu opro-gramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
Metadane systemu informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska.
Usługodawca – Starosta Jędrzejowski, który tworzy i utrzymuje geoportal systemu informacji przestrzennej. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów geoportalu.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Dostęp do zbioru informacji i usług danych przestrzennych określają przepisy:
a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.);
b) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 214);
c) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz.57 z późn. zm.).
2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z zasobów geoportalu, za pośred-nictwem niniejszej witryny internetowej.
3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z geoportalu. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Usługo-biorcy, że go rozumie i akceptuje.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z geoportalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. W geoportalu udostępnione są następujące usługi danych przestrzennych:
a) wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlanie zawartości metadanych;
b) przeglądanie, to jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakła-danie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawar-tości metadanych;
c) pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
2. Dane przestrzenne udostępniane w geoportalu pochodzą z następujących rejestrów publicznych:
a) PRG Państwowy Rejestr Granic;
b) EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków;
c) RCN Rejestr Cen Nieruchomości;
d) GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu;
e) BDSOG Baza Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej;
f) BDOT500 Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500.

III. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH I USŁUG PRZEZ USŁUGOBIORCÓW
1. Prezentowane w części publicznej geoportalu mapy i informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalne. Dane te nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.
2. Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w części niepublicznej geoportalu odbywa się poprzez jednorazowe złożenie wniosku o utworzenie indywidualnego konta dostępu do usług Systemu Informa-cji Przestrzennej geoportal Jędrzejów, dostępnego na stronie: http://geo.jedrzejow.pl/pobierz-dokument/
3. Zależnie od rodzaju instytucji wnioskodawcy i zakresu dostępu do usług, obowiązkowymi załącznikami do wniosku są:
[1] podmiot świadczący usługi geodezyjne – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień zawodo-wych;
[2] podmiot realizujący zadania publiczne – poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów po-twierdzających realizację zadań publicznych;
[3] komornik – decyzja o powołaniu na stanowisko komornika;
[4] rzeczoznawca majątkowy – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień zawodowych;
[5] organy administracji publicznej – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia do przetwa-rzania danych osobowych dla osoby, której dotyczy indywidualne konto dostępu, wydanego przez administrato-ra bezpieczeństwa informacji wnioskodawcy;
[6] gestorzy sieci uzbrojenia terenu – upoważnienie do reprezentowania organu/instytucji do udziału w nara-dach koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Złożenie wniosku o utworzenie indywidualnego konta dostępu jest równoznaczne z wyrażeniem przez usługo-biorcę zgody, na wystawianie dokumentów obliczenia opłaty, będących skutkami działania wnioskodawcy, w zakresie wynikających z przydzielonych mu uprawnień.
5. Dane gromadzone w procesie rejestracji uprawnionych użytkowników geoportalu przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Zarejestrowany użytkownik geoportalu może w każdej chwili zażądać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.
7. Odpłatność za udostępnianie zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w części niepublicznej geoportalu, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, regulują stosowne przepisy, w tym ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
8. Wykonawcy prac geodezyjnych, którzy przekazują wyniki zgłoszonych prac za pośrednictwem geoportalu Jędrzejów, informowani są przez Starostę Jędrzejowskiego, na podstawie art. 12b ust.3a ustawy Prawo geode-zyjne i kartograficzne, o wyniku weryfikacji tych prac za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez indywidualne konto dostępu do geoportalu Jędrzejów.
9. Dla organów administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny, przy czym dane te mogą być wykorzystane wyłącznie przez organ administracji, któremu zostały udostępnione.
10. Usługobiorca, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, jak również odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantują-ce ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.
11. Za wyjątkiem postanowień wynikających z otrzymanej licencji usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści geoportalu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Administratorem danych osobowych jest Starosta Jędrzejowski. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie: http://geo.jedrzejow.pl/pobierz-dokument/
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do geoportalu z przyczyn niezależnych od Usługo-dawcy. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do geoportalu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z geoportalem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.
5. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania.
6. Geoportal, jako witryna internetowa, może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
7. Usługobiorca korzysta z odnośników do innych zasobów internetowych na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy geoportal.
8. Przy korzystaniu z zasobów geoportalu zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie geoportalu albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu.

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie RODO* oraz ustawy o ochronie danych osobowych i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Jędrzejowski (dalej: my). Mamy siedzibę w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, kod pocztowy 28-300. Możesz z nami się skontaktować telefonicznie: 41 386-37-41 lub mailowo: powiat@powiatjedrzejow.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował przetwarzanie Twoich danych i możesz się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 41 386-37-41, lub za pomocą poczty elektronicznej – email: mariusz.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w związku z czynnościami w zakresie postępowania administracyjnego oraz archiwizacji dokumentacji związanych z tym postępowaniem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO* tj. na podstawie przepisów prawa wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i archiwizacji dokumentacji. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonać zakres naszych zobowiązań wobec Pani/Pana. Możemy przekazać Pani/Pana dane podmiotom na podstawie przepisów prawa. Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
Przysługuje Ci prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z wymogiem prawnym, a ich niepodanie może powodować brak realizacji celu przetwarzania.
*RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).